Regulamin

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
§ 3 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy
§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo
§ 7 Własność intelektualna
§ 8 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisu internetowego produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.

2.     Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem: www.drukarnia-bielsko.pl przez Drukarnia AZTEK, prowadzącegodziałalność gospodarcza pod firma: AZTEK Ewa Pamuła, siedziba: Bielsko-Biała 43-300 ul. Cieszyńska 24, (zwanego dalej: „Sprzedawca” lub „Usługodawca”), który jest właścicielem serwisu internetowego www.drukarnia-bielsko.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także jego Administratorem.

3.     Szczegółowe dane Sprzedawcy: Drukarnia AZTEK, prowadzącydziałalność gospodarcza pod firma: AZTEK Ewa Pamuła, siedziba: Bielsko-Biała 43-300 ul. Cieszyńska 24, NIP: 547 135 48 75, nr REGON 070627747.

4.     Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nie prowadzącymdziałalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącymdziałalność gospodarcza kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanychbezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanymi dalej: „Konsumentami”), jak równieżpozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącymdziałalność gospodarcza i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związanebezpośrednio z wykonywanądziałalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającymosobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak ipozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepie internetowym www.drukarnia-bielsko.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.

§ 2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

1.     Sklep prowadzi sprzedaż detaliczna za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedażysą produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2.     Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcęsą przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, składaniezamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

1.     Informacje znajdującesię na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupującyskładając zamówienie składaofertę zakupu określonego Produktu.

2.     Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Kupujący powinien otworzyćstronę internetowa działająca pod adresem www.drukarnia-bielsko.pl i następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybraćinteresujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełnianiaformularza powinien zapoznaćsię z Regulaminem i podjąć decyzje o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.

3.     Warunkiem korzystania z Serwisu jest utworzenie konta w systemie www.drukarnia-bielsko.pl. Utworzenie konta odbywa się poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej Serwisu.

4.     Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikacje Kupującego i odbiorcy Produktów.

5.     Konto danego klienta w systemie www.drukarnia-bielsko.pl może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nie przestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakończeniawspółpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczącychzleceń klienta, którego konto zostałousunięte, przy uwzględnieniu zasad określonych w § 6 Regulaminu.

6.     Kupującymożeskładać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.

7.     Dokonując zakupów Kupującyskłada zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdująsiędostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności,Kupujący potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupującybędącyjednocześnie Konsumentem ma takżemożliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma takżemożliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.

8.     Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w serwisie www.drukarnia-bielsko.pl oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 9 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).

9.     Materiały do druku - pliki graficzne:

a.     Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu www.drukarnia-bielsko.pl. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. W serwisie www.drukarnia-bielsko.pl dostępnych jest kilka opcji wgrania pliku w zależności od wybranego przez Kupującego Produktu i wielkości pliku. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacja Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Serwis www.drukarnia-bielsko.pl dokonuje drobnych korekt (zgodnie ze specyfikacja), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione z Sprzedawca. Kupującymożetakżezrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje równieżmożliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacja Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźneżyczenieKupującegoniezgodności ze specyfikacja Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcęuwzględniona.

b.     Serwis www.drukarnia-bielsko.pl  nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałachprzesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżelimateriałyprzesłane przez Kupującegozawierajątreści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.

c.     Serwis www.drukarnia-bielsko.pl zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Kupującego (miedzy innymi: informacje o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.

d.     Akceptacja plików odrzuconych. Kliknięcie przycisku „Akceptuje plik mimo jego odrzucenia” powoduje zaakceptowanie przez Kupującego pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do realizacji. Zlecenia takie nie podlegają reklamacji w zakresie błędów wskazanych przez Sprzedawcę i pomimo takiego wskazania zaakceptowanych przez Kupującegobłędów technicznych.

e.     Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Pliki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 30 dni są usuwane.

10.   Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łącznącenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu (jeśli jest nim inna osoba niżKupujący) i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.

11.   Procedura składania zamówienia kończysię w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam z obowiązkiemzapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiemzapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzającaprzyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje, a w następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis  www.drukarnia-bielsko.pl będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub, w przypadku gdy będzie to konieczne, telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzieoczekiwał od Kupującego.

12.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie późniejniż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.

13.   Z chwila otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałymnośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawca umowęsprzedaży Produktów objętych zamówieniem.

14.   Umowa sprzedażymożebyć zawarta w imieniu Kupującegowyłącznie przez osobępełnoletnia, posiadającąpełnązdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego nie będącego osoba fizyczna – przez osobęposiadającąpełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

15.   W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniemKupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszązostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia musza zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

16.   Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego - w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.

17.   Termin wysyłki Produktu jest liczony:

a.     od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego w chwili odbioru Produktu (gotówka kurierowi – po otrzymaniu przesyłki);

albo

b.     od momentu wpływu na konto Sprzedawcy całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Kupującego – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przez Kupującego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przelewem na konto Sprzedawcy).

18.   Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego, na koszt Sprzedawcy.

19.   Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W przypadku nie doręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupującymożezostaćobciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględniaspecyfikęwysyłanego Produktu.

20.   Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłkiKupującysprawdziłzawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłkisporządzeniaprotokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącegouszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonaćtakże w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie późniejniż w terminie 5 dni od dnia przyjęciaprzesyłki przez Kupującego.

21.   Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.

22.   W przypadku opóźnienia w doręczeniuprzesyłki zaleca się, aby Kupującyzaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien takżepodaćdatę i godzinędoręczenia.

23.   W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęciaprzesyłki z Produktem przez Kupującego, przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebranie Produktu - jest zobowiązanytakże do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani tez w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnieńKupującegobędącegojednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

24.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwościkażdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzieodbywałsięwyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 17:00.

25.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

a.     otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającegoprzyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacja, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,

b.     otrzymania nieprawidłowowypełnionego formularza zamówienia,

c.     braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 pkt. 24 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treścizłożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia,

d.     w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu,

e.     nie przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Kupującego, które nie zostałonastępnie wznowione przez Kupującego.

26.   W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymałpłatnośćzwiązaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.

27.   Sprzedawca informuje, ze Kupującyskładając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:

a.     różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcębiorąc pod uwagę tolerancje błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcęmożewynieść do 2 mm,

b.     w wykonanym Produkcie mogąwystąpićprzesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu, a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującegomogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

1.     Podane ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i sąwyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.

2.     Do każdegowysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. Sprzedawca dopuszcza takżewysłanieprzesyłki z Produktem na inny adres, niż adres na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdującychsię w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów (na zasadach ustalonych w odrębnym Regulaminie Akcji Rabatowej), bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed data wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

4.     Promocje w Sklepie nie podlegająłączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

5.     Forma płatnościobowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, karta kredytowa, przekazem pocztowym, przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU (przedpłata).

6.     Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu - gotówka kurierowi.

7.     W przypadku gdy Kupującyzawierającumowęzobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, ze transakcja zostaje uznana za nieaktualna i będzie automatycznie anulowana.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

1.     Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będączobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazana przez Konsumenta osobę trzecia innąniżprzewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a.     obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

b.     polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

2.     W przypadku odstąpienia od umowy, umowęuważasię za niezawartą. Jeżeli Konsument złożyłoświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy możeskorzystać z  zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

Wzór formularza (oświadczenia) o odstąpieniu od umowy

Wysłać do: Drukarnia AZTEK, Bielsko-Biała 43-300 ul. Cieszyńska 24

„ - Ja/My* ………… niniejszym informuje/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./              o świadczenienastępującejusługi*

- Data zawarcia umowy*………../odbioru*…………….

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………..

- Adres konsumenta(-ów)  ……………..

- Podpis konsumenta(-ów) …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

- Data ………………….”

4.     Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanieoświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przeslanie oświadczenia droga elektroniczna na adres e-mail drukarnia@aztek.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przeslanie innego równoważnego w treścio świadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.

7.     Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie późniejniż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcęoświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłatzwiązanych z zwrotem, chyba ze Konsument wyraźniezgodziłsię na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiążesię dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niżnajtańszyzwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.

8.     Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, ze sam odbierze Produkt od Konsumenta, możewstrzymaćsię ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiwcześniej.

9.     Konsument ma obowiązekzwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie późniejniż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba ze Sprzedawca zaproponował, ze sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

10.   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11.   Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi do miejsca, w którym Konsument zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.

12.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

13.   Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a.     w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.     w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c.     w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie możnazwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.     w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostająnierozłączniepołączone z innymi rzeczami;

e.     w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Powyższe uregulowanie nie wyłączaodpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnychponiżej niniejszego paragrafu.

14.   Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałychKupujących nie będącychjednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.

15.   Reklamacje należy  złożyć za pośrednictwem serwisu www.drukarnia-bielsko.pl w zakładce „Moje konto – reklamacje”. Reklamacje można także przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: Drukarnia AZTEK, Bielsko-Biała 43-300, ul. Cieszyńska 24.

16.   Składając reklamacje należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres drukarnia@aztek.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.

17.   Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamacje - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 24h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi późniejniż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.

18.   Zamieszczone w sklepie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfiguracje sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.

19.   W przypadku umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułurękojmi jest wyłączona.

20.   Kupujący składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych, albo tez korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umowa.

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Drukarnia AZTEK, prowadzący działalność gospodarcza pod firmą AZTEK Ewa Pamuła NIP: 547 135 48 75 nr REGON 070627747 (dalej jako „Firma”),
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą maila, a także telefonicznie w następujący sposób:tel. +48 33 811 91 50, e-mail: drukarnia@aztek.pl
 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. Firma przetwarza dane osobowe w celach: 
 1. świadczenia usług poligraficznych na rzecz Kupujących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 6. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 7. Administrator w celu realizacji umowy potrzebuje uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i ewentualnie firmę oraz numer NIP) dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy). Brak podania tych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w niniejszym Regulaminie oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem umowy Sprzedaży na stronie Sprzedającego.
 8. Administrator może dodatkowo prosić Kupującego o podanie danych dodatkowych (np. numer kontaktowy), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Kupującym, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą oraz wykonania tejże umowy.
 10. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż przez okres 6 lat, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 11. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi strony internetowej ……………………. oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
  2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444 – podmiot świadczący usługi płatności on-line,
  3. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
  4. podmioty świadczące na rzecz firmy usługi podatkowe i księgowe,
  5. (ewentualne inne firmy, które mają dostęp do danych osobowych – do edycji)
 12. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające osobę wnoszącą o udzielenie informacji.
 14. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§ 7 Własność intelektualna

Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep internetowy Sprzedawcy, to jest: www.drukarnia-bielsko.pl a także zawartość strony internetowej www.drukarnia-bielsko.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawem autorskim. Prawa do serwisu www.drukarnia-bielsko.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy www.drukarnia-bielsko.pl. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe sązastrzeżone i należą do serwisu www.drukarnia-bielsko.pl. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony  www.drukarnia-bielsko.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamaniepowyższych przepisów będzieścigane w drodze postepowania sądowego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będącychjednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedażydostępnych na stronie internetowej Sklepu.

2.     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującegobędącegojednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. t.j.), przysługujących mu na mocy bezwzględnieobowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodnościpostanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo maja te przepisy

3.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.drukarnia-bielsko.pl.

4.     Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.

5.     Spory pomiędzy Sprzedawca a Kupującymbędącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sad powszechny właściwywedług przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.

6.  Ewentualne spory powstałepomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sad powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.     Kupującybędącyjednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sadem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującymsięnajbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdująsię pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

8.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 25 maja 2018 r.